Algemene voorwaarden SUNGEAR B.V.

01 Toepasselijkheid  

01.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SUNGEAR B.V., alsmede op alle door SUNGEAR B.V. met de wederpartij gesloten overeenkomsten.

01.2 Eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden worden door SUNGEAR B.V. niet aanvaard en hierbij uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

01.3 Afwijkingen van de voorwaarden binden SUNGEAR B.V. slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

01.4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
SUNGEAR B.V.: SUNGEAR B.V.gevestigd aan de Aalsterweg 36 te Eindhoven. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 68066422.
Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met SUNGEAR B.V. een overeenkomst is aangegaan, dan wel van SUNGEAR B.V. een aanbod daartoe heeft ontvangen.
Product: alle door SUNGEAR B.V. verhandelde producten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot veranda's ,  binnen- en buiten zonwering & horren.
Meerwerk: het extra, niet begrote werk dat tijdens de uitvoering van de montage van het product wordt uitgevoerd en dat leidt tot extra kosten.

02 Aanbiedingen

02.1 Alle aanbiedingen van SUNGEAR B.V. zijn vrijblijvend.

02.2 Opdrachten van de wederpartij naar aanleiding van een aanbieding van SUNGEAR B.V. zijn eerst na schriftelijke of elektronische aanvaarding voor SUNGEAR B.V. bindend.

03 Levering
 
03.1 Alle producten van SUNGEAR B.V. worden volgens uw bestelling op maat geproduceerd en kunnen derhalve in geen geval worden geannuleerd of teruggenomen.

03.2 SUNGEAR B.V. heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomstig te factureren.

03.3 Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.

03.4 Overschrijding van leveringstermijnen door SUNGEAR B.V. geeft aan de wederpartij ook na sommatie geen recht op schadevergoeding of coulance regeling.

03.5 Verzending van goederen < € 1000,00 (leveringen zonder montage)   is voor rekening en risico van de wederpartij tenzij anders overeengekomen. Het retour halen van goederen is voor rekening wederpartij tenzij anders overeengekomen.  

03.6 Alvorens (verder) te presteren of te leveren is SUNGEAR B.V. voorafgaand gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van de wederpartij, dan wel van haar zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen.

03.7 SUNGEAR B.V. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, indien de wederpartij jegens SUNGEAR B.V., ongeacht uit welke overeenkomst deze voortvloeien.

04 Eigendomsvoorbehoud

04.1 De door SUNGEAR B.V. aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van SUNGEAR B.V. totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen door de wederpartij volledig zijn voldaan met inbegrip van rente en kosten.

04.2 Wanneer de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens SUNGEAR B.V., is SUNGEAR B.V. gerechtigd de hiervoor bedoelde goederen zonder rechtelijke machtiging terug te nemen.
Wederpartij staat SUNGEAR B.V. toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

04.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

05 Prijzen en betalingscondities

05.1 Facturen van SUNGEAR B.V. dienen te zijn voldaan binnen de op de factuur aangegeven termijn, zonder (recht op) compensatie en zonder aftrek, behoudens de eventueel op de factuur vermelde kredietbeperking uitsluitend bij betaling binnen de daartoe aangegeven termijn.

05.2 Bij niet betaling binnen de voormelde termijn is de wederpartij van rechtswege in gebreke en een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag.

05.3 In geval van verzuim is de wederpartij alle kosten van gerechtelijke en buitenrechtelijke incasso verschuldigd met een minimum van 15% van het openstaande bedrag met inbegrip van rente.

05.4 Al hetgeen de wederpartij aan SUNGEAR B.V. is verschuldigd, wordt terstond openbaar indien zij in gebreke is, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, dan wel indien onder de wederpartij beslag gelegd is.

05.5 SUNGEAR B.V. is gerechtigd prijsverhogingen van toeleveranciers of tengevolge van valutakoers wijzigingen, aan de wederpartij door te berekenen in afwijking van de overeengekomen prijs.

05.6 SUNGEAR B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten in prijzen en condities.

06 Reclamaties

06.1 Reclamaties ten aanzien van de door SUNGEAR B.V. geleverde goederen en verzonden facturen dienen per mail (eindhoven@sungear.nl) of schriftelijk aan SUNGEAR B.V. te zijn gemeld binnen 2 dagen ( 48uur ) na aflevering der goederen, respectievelijk ontvangst der goederen.

06.2 Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de wederpartij de geleverde goederen en facturen onvoorwaardelijk geaccepteerd en vervalt het recht op reclame jegens SUNGEAR B.V., evenals in geval 10.1 van gebruik, verwerking of bewerking van de geleverde goederen.

06.3 In geval van tijdige reclamatie heeft de wederpartij niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

07 Aansprakelijkheid

07.1 In geval van gegronde reclamatie is SUNGEAR B.V. slechts gehouden tot vervanging van de geleverde ondeugdelijke goederen, dan wel tot restitutie van ten hoogste de koopsom voor de ondeugdelijke goederen, nadat deze door SUNGEAR B.V. zijn terugontvangen, zulks ter keuze van SUNGEAR B.V.

07.2 Voor het overige is elke aansprakelijkheid van SUNGEAR B.V. voor schade van de wederpartij of van derden, verband houdende met de geleverde en of gemonteerde goederen uitgesloten.
 
08 Overmacht

08.1 Van overmacht aan de zijde van SUNGEAR B.V. is sprake, indien SUNGEAR B.V. na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit een overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertragingen en tekortschieten van toeleveranciers, één en ander zowel in het bedrijf van SUNGEAR B.V. als bij derden van wie SUNGEAR B.V. de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of de risico sfeer van SUNGEAR B.V. ontstaan.

08.2 Beoogde leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke SUNGEAR B.V. door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

08.3 Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op on gedaan making van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

09 Ontbinding

09.1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze in gebreke is met de nakoming van enige op haar jegens SUNGEAR B.V. rustende verplichting is SUNGEAR B.V. gerechtigd de ontbinding in te roepen van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, in welk geval de wederpartij gehouden is tot vergoeding van alle door SUNGEAR B.V. geleden c.q. te lijden schade.

10 Toepasselijk recht en forum

10.1 Alle tussen partijen gerezen geschillen worden beheerst door en berecht naar Nederlands recht en zullen worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van hetzij de woonplaats van SUNGEAR B.V., hetzij die van de woonplaats van de wederpartij, zulks ter keuze van SUNGEAR B.V.

11 Garantie

11.1 Op alle producten geeft SUNGEAR B.V. 5 jaar garantie vanaf factuurdatum. Met uitzondering van ons horren assortiment, alle binnenzonwering, koord en spanningen systemen in zonwering. LED en Halogeen besturingen hebben een garantie termijn van  2 jaar.  Op arbeid hanteren wij een garantie periode van 1 jaar.  Wij kunnen geen garantie geven op wafel en/of plooivorming op (acryl) zonweringsdoeken met naad. Bij alle soltis, sunworker en sunsilk doeken is rimpelvorming geen reden tot doek vervanging onder garantie. Noch de werking, noch de levensduur van het scherm worden hierdoor negatief beïnvloed. In polycarbonaat platen kan condens ontstaan. Dit is niet te voorkomen, en is geen reden tot vervanging onder garantie. Onze terrasoverkappingen zijn opgebouwd uit holle koker profielen en zijn niet isolerend en hierdoor niet 100% waterdicht. Op alle halogeen en LED lampen word geen garantie gegeven. Op slijtage van optrek banden en koord systemen wordt geen garantie gegeven.  Glasbreuk valt enkel binnen de garantie wanneer Sungear tijdens nieuwbouw breuk veroorzaakt aan eigen terrasoverkappingen .

Binnen de garantietermijn worden enkel niet werkende en defecte onderdelen kosteloos vervangen , uitgesloten zijn de daaruit vloeiende arbeid ( na 1 jaar) en eventuele materieel huur (steigers, externe machines, hoogwerkers ed) .

11.2 Wederpartij kan in geen geval aanspraak maken op tijd vergoeding en/of reiskostenvergoeding, noch vergoeding voor de eventuele huur van hoogwerker, steigers of andere klim of hijs materialen.

11.3 Daarnaast zijn alle moedwillige beschadigingen, schade ontstaan door harde wind, regen of andere weersomstandigheden, beschadigingen die zijn terug te voeren op ondeskundige montage door derden, door verkeerde bediening of oneigenlijk gebruik en de gevolgschade voor personen uitgesloten van garantie.

12 Vergunning

12.1 De aanvraag voor een eventueel benodigde bouwvergunning blijft altijd voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Er is nimmer sprake van restitutie wanneer ,  er om welke reden dan ook, sprake zou zijn van geforceerd annuleren of demonteren van geleverde goederen door bijvoorbeeld een overheidsinstantie.